Porshi - Porshi Songs List:

1. Porshi - Megla Dupur
2. Porshi - Lojja
3. Porshi - Tomari Porosh
4. Porshi - Kon Chokhata
5. Porshi - Dur Ojanay
6. Porshi - Ichche
7. Porshi - Shonga Tor
8. Porshi - Eka
9. Porshi - Tiner Baksho
10.Porshi - Jani Tumi

Download Links:

Download Porshi - Porshi Self Titled Bangla Songs
Rapid Share
Mega Upload
Hot File
Deposit Files
Uploading
Z Share